en-USfa-IR

شركت ساختمان و نصب فراب

(نوتاش افرا)

Enter Title

شركت نوتاش افرا تلاش مي كند محيطي مناسب براي پرورش خلاقيت‌، مهارت تفكر‌،‌ توانايي اظهار نظر منطقي و نقد منصفانه نظرات ديگران ايجاد كند .

شركت نوتاش افرا از همكاران خود انتظار دارد در محيط كار از هرگونه اتلاف وقت خود و ديگران اجتناب نمايند. شركت نوتاش افرا به عنوان يك شركت پيمانكار كه متعهد به اجراي يك يا چند پروژه در «طي مدت معين» است، مي بايستي حداكثر استفاده را از عنصر زمان بنمايد. اتلاف وقت در اين سازمان يعني عدم ايفاي تعهدات نسبت به كارفرما، تاخير در اجراي پروژه ها و اتلاف منابع.

شركت نوتاش افرا تلاش مي كند كه مهارتهاي ارتباطي همكاران را با تاكيد بر اعتماد به نفس‌، احساس مسئوليت‌، فعاليت گروهي‌، احترام به حقوق انسانها و تفكر انتقادي‌، توسعه و ارتقاء دهد .

شركت نوتاش افرا انتظار دارد كه همه در محيط كار «متواضعانه » رفتار كنند. بهمين دليل رفتار متكبرانه‌، خودخواهانه‌، لجوجانه و عصبي افراد را نقد مي كند.

شركت نوتاش افرا بر ايجاد محيط صميمي‌، دوستانه و صادقانه در شركت تاكيد مي ورزد .

شركت نوتاش افرا سعي مي كند روحيه گذشت و فداكاري‌، همسازي و سازگاري را در افراد، جايگزين روحية پرخاشگري‌، ناسازگاري و تكروي نمايد.

شركت نوتاش افرا تلاش مي كند با همه همكاران صرف نظر از جايگاه شغلي آنان در سازمان‌، محترمانه رفتار شود. انساني تر كردن مناسبات همكاران با محيط كار از اهداف شركت نوتاش افرا است .

شركت نوتاش افرا سعي مي كند كه در توزيع امكانات شركت رفتار منطقي و عادلانه داشته باشد‌، بي آنكه تفاوتهاي افراد را از نظر پاسخگويي به نيازهاي شركت و  تامين خواسته هاي شركت، از ياد ببرد.

شركت نوتاش افرا رفتار رياكارانه و چاپلوسانه را بر نمي تابد و تلاش مي كند تا با تعيين دقيق روش ها و اطلاع رساني مناسب از رشد افرادي كه موجوديت خود را در انحصار اطلاعات تعريف مي كنند‌، جلوگيري نمايد.

شركت نوتاش افرا بر آگاهي همكاران (اعم از مديران و غير مديران) به هزينه تصميمات خود اصرار
مي ورزد. تلاش نوتاش افرا آن است كه در عين افزايش كارايي و كيفيت، هزينه را كاهش دهد.

شركت نوتاش افرا اتكاء صرف به توانايي‌هاي فردي و عدم ايجاد ارتباط مناسب با ديگران را نقد مي كند .

شركت نوتاش افرا سعي مي كند از رواج انتقادهاي خردمندانه استقبال نمايد و بهانه گيريهاي لجوجانه را نقد كند.

شركت نوتاش افرا، افرادي را كه در موفقيت هاي كاري، خود را قهرمان مي كنند و نقش سايرين را
كم رنگ جلوه مي دهند نقد مي كند.

شركت نوتاش افرا تلاش مي كند افرادي را كه بيشتر كار مي كنند، از افرادي كه بيشتر كار خود را  به  نمايش مي گذارند‌، تميز دهد .

شركت نوتاش افرا بر انتقال اطلاعات علمي و تجربي همكاران به يكديگر و ايجاد فرايند آموزش دائم و همگاني در شركت تاكيد مي ورزد. شخصيت و حيثيت افراد در نوتاش افرا به انباشته كردن اطلاعات علمي‌،‌ فني و يا تجربي نزد خود و عدم انتقال آن به ديگران‌، نيست .

شركت نوتاش افرا «مشاركت كاركنان در تصميم گيريها » در چارچوب روابط و سلسله مراتب سازماني را ترغيب مي نمايد.

شركت نوتاش افرا در واگذاري مسئوليتها، صرفاً بر قابليتها و توانايي ها و مقبوليتهاي عمومي و سازماني افراد تكيه دارد.

شركت نوتاش افرا بر رفتار «مقتدرانه»‌،  «منصفانه» و  «محترمانه» مديران اصرار مي ورزد .

شركت نوتاش افرا رفتار «مستبدانه »  مديران را نقد مي كند. همان قدر كه رفتار « منفعلانه » آنان را بر نمي‌تابد.

شركت نوتاش افرا از مديران خود مي خواهد‌، واحد خود را بر مبناي «برنامه ريزي»‌،‌ «نظم»،  «دقت»  و «سرعت»  سامان دهند.

شركت نوتاش افرا بر «تفويض اختيارات » و  «توزيع تصميم گيريها » همراه با پذيرش مسئوليتهاي تبعي آن تاكيد مي ورزد و از تمركز در تصميم گيريها تا آنجا كه به يكپارچگي و آهنگ كلي حركت شركت لطمه نزند ممانعت مي كند .

شركت نوتاش افرا در اجراي پروژه هاي خود راهبردهاي ذيل را به ترتيب اولويت مورد توجه
قرار مي دهد :  «كيفيت »‌، «تحقق برنامه زمانبندي»‌، «قيمت تمام شده» و «ساخت داخل» . مفهوم اين اولويت بندي آن است كه در روند تصميم گيريها در شرايط بحراني، عوامل فوق به ترتيب ذكر شده مورد توجه قرار مي گيرند.

شركت نوتاش افرا تلاش مي كند صرف نظر از وجود ناهنجاريهاي گوناگون اجتماعي‌، محيط امني را براي « كاركردن كاركنان » فراهم نمايد. ايجاد محيط امن براي تلاش و فعاليت، مستلزم وجود اعتماد متقابل شركت و كاركنان به يكديگر است .  شركت نوتاش افرا به همكاران خود اعتماد دارد.

شركت نوتاش افرا بر انضباط اداري و رعايت سلسله مراتب سازماني تاكيد مي كند‌، اما در عين حال از تبديل شدن محيط كار به محيط  سلطه طلبي مديران و رؤسا جلوگيري مي نمايد.

شركت نوتاش افرا سعي مي كند كار گروهي را ترغيب و تشويق نمايد. ساختار ماتريسي نوتاش افرا ايجاب
مي نمايد كه مديران (به طور اخص) و كاركنان (به طور اعم) روحيه حركت جمعي و كار گروهي را در شركت تقويت نمايند.

شركت نوتاش افرا بر تداوم «گفتگوهاي صميمانه و دوستانه» بين مديران و كاركنان براي بهبود وضعيت سازمان و استفاده از « عقل جمعي » براي حل مشكلات اصرار دارد.

شركت نوتاش افرا استفاده از «ابزارهاي نوين» در اداره سازمان را تا آنجا كه در تعارض با ميانگين شعور و فرهنگ جامعه قرار نگيرد ترغيب مي كند . استفاده تبليغي صرف از ابزارهاي مدرن‌، مورد توجه  نوتاش افرا نيست.

شركت نوتاش افرا بر «جلب رضايت مشتري» (كارفرما و مشاور) در تمام سطوح تاكيد دارد. كليه همكاران فني، بازرگاني، اداري و مالي مي بايستي در تعامل با كارفرما و مشاور كاملاً بر خويش مسلط بوده و در جلسات بحث و گفتگو حتي اگر حس مي كنند كه حق با خودشان است از هرگونه تندروي، بي احترامي و يا پرخاشگري با مشتري پرهيز نمايند.

شركت نوتاش افرا بر رعايت احترام‌، موقعيت و خواست مشتري تاكيد داشته و انتظار دارد همكاران با اعتقاد به اينكه مشتري  شريك شركت است، در جهت توسعه فعاليتها و مشاركت همه جانبه با مشتري تلاش نمايند.

شركت نوتاش افرا بر تحقق توافقات و وعده هايي كه به مشتري داده مي شود تاكيد داشته و آنها را جزيي از وظايف همكاران قلمداد مي نمايد و انتظار دارد همكاران تا برآورده نمودن كامل خواسته هاي مشتري‌، پيگيري هاي لازم را انجام دهند.

شركت نوتاش افرا بر جلب اعتماد مشتري با روش هاي مناسب و منطقي تاكيد دارد و همكاران را به برقراري ارتباطات انساني مناسب در جلسات با مشتري ترغيب مي نمايد.

شركت نوتاش افرا بر بهبود خدمات قابل ارائه به مشتري تاكيد دارد و توجه به نظرات مشتري را از مهمترين وظايف همكاران مي داند.

شركت نوتاش افرا بر استفاده كامل  از حقوق قراردادي كارفرما در مواجهه با پيمانكاران فرعي تاكيد مي‌كند و در عين حال‌، استفاده ابزاري از موقعيت «كارفرما بودن» را  نقد نموده و رفتار نابخردانه با پيمانكاران را نكوهش مي كند.

شركت نوتاش افرا بر احترام به نظرات و پيشنهادات منطقي پيمانكاران به عنوان همكاران و شركاي نوتاش افرا تاكيد دارد.

شركت نوتاش افرا با توجه به شرايط سخت كار در كارگاه‌ها، هواي نامساعد در برخي از فصول سال‌، دوري از خانواده، دوري از امكانات تفريحي و رفاهي و ‌،  از همكاران انتظار دارد با استقامت‌، استواري و غلبه بر كم‌حوصلگي و بي طاقتي‌، وظايف و ماموريت محوله را به نحو مناسب و شايسته اي انجام دهند.